Herný plán súťaže “Vyhrajte poukážku v hodnote 100 € na nákup v obchodnom reťazci Lidl Slovensko” - Biela pastelka

 1. 1. Názov súťaže

  Názov propagačnej súťaže je “Vyhrajte poukážku v hodnote 100 € na nákup v obchodnom reťazci Lidl Slovensko”. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zvýšiť povedomie o zbierke a iniciatíve Biela pastelka a o práci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a podporiť fanúšikovskú stránku Biela pastelka.

 2. 2. Organizátor súťaže

  Propagačnú súťaž “Vyhrajte poukážku v hodnote 100 € na nákup v obchodnom reťazci Lidl Slovensko” organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska so sídlom Sekulská 672/1 84250 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 00683876 (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 3. 3. Poskytovateľ výhry

  Poskytovateľom výhry je spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Ružinovská 1E 821 02 Bratislava, IČO: 35793783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1160/B 7. augusta 200. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

 4. 4. Všeobecné pokyny

  Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.

 5. 5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

  Propagačná súťaž bude trvať od 9. do 13. septembra 2021. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí.

 6. 6. Pravidlá súťaže

  6.1. Do súťaže o poukážku v hodnote 100 € na nákup v obchodnom reťazci Lidl Slovensko bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže reagovaním na súťažnú výzvu bližšie špecifikovanú vo facebookovom príspevku danej súťaže.

  6.2 Do súťaže o poukážku v hodnote 100 € na nákup v obchodnom reťazci Lidl Slovensko sa jedna osoba môže zapojiť len raz. (Jedno meno – jeden komentár).

  6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

 7. 7. Výhry/ Ceny

  7.1 Výhercom bude 1 osoba, ktorá získa poukážku v hodnote 100 € na nákup v obchodnom reťazci Lidl Slovensko.

  7.2 Víťaza vyhlásime v deň ukončenia súťaže – 13. septembra 2021.

  7.3 Výhercov bude na sociálnej sieti kontaktovať fanpage Biela pastelka označením v komentári.

  7.4 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

 8. 8. Odovzdanie výhry

  Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi zaslaná na adresu, ktorú uvedie v komunikácii s fanpage Biela pastelka.

 9. 9. Zodpovednosť organizátora súťaže

  Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

 10. 10. Osobné údaje a osobnostné práva

  Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

 11. 11. Dane

  Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu.

 12. 12. Osobitné ustanovenia

  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.