Herný plán súťaže “Vyhrajte skvelé ceny za pomoc nevidiacim a slabozrakým” - Biela pastelka

 1. 1. Názov súťaže
  Názov propagačnej súťaže je “Vyhrajte skvelé ceny za pomoc nevidiacim a slabozrakým”. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zvýšiť povedomie o zbierke a iniciatíve Biela pastelka a o práci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a podporiť fanúšikovskú stránku Biela pastelka.
 2. 2. Organizátor súťaže
  Propagačnú súťaž “Vyhrajte skvelé ceny za pomoc nevidiacim a slabozrakým” organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska so sídlom Sekulská 672/1 84250 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 00683876 (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).
 3. 3. Poskytovateľ výhry
  Poskytovateľom výhry je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.
 4. 4. Všeobecné pokyny
  Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.
 5. 5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
  Propagačná súťaž bude trvať od 22. novembra do 3. decembra 2021. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí.
 6. 6. Pravidlá súťaže
  6.1. Do súťaže o výhry bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže reagovaním na súťažnú výzvu bližšie špecifikovanú vo facebookovom príspevku danej súťaže.
  6.2 Do súťaže o výhry sa jedna osoba môže zapojiť len raz. (Jedno meno – jeden komentár).
  6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.
 7. 7. Výhry/ Ceny
  7.1 Výhercami budú 4 osoby, z ktorých každá získa jednu z cien.
  7.1.1 Prvý výherca získa poukážku pre 2 osoby na víkendový pobyt v 4-hviezdičkovom hoteli Apollo Bratislava. Druhý výherca získa darčekový balíček s obsahom: 1x fľaša nízkohistamínového vína Cabernet Sauvignon od Carpate Diem, 1x fľaša nízkohistamínového vína Muškát moravský od Carpate Diem, a 1x set na kávičku pre pána, ktorý obsahuje šálku s originálnym motívom, tričko s podobným motívom a certifikát pravosti od Majolika Modra. Tretí výherca získa darčekový balíček s obsahom: 2x 50 € poukážka na nákup v Bepon Slovensko, dámske náušnice, tričko a certifikát pravosti od Majolika Modra a predplatné časopisov Miau a Balans na celý rok 2022. Štvrtý výherca získa darčekový balíček s obsahom: 1x set “Skratky”, ktorý obsahuje šálku na pikolo, tričko a certifitkát pravosti, 1x sada cestovných vankúšov od Daniely Hegedusovej a 1x 30 € poukážka na nákup v obchodnom reťazci Tesco Slovensko.
  7.2 Víťazov vyhlásime deň po ukončení súťaže – 4. decembra 2021.
  7.3 Výhercov bude na sociálnej sieti kontaktovať fanpage Biela pastelka označením v komentári.
  7.4 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.
 8. 8. Odovzdanie výhry
  Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercom zaslaná na adresu, ktoré uvedú v komunikácii s fanpage Biela pastelka.
 9. 9. Zodpovednosť organizátora súťaže
  Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 10. 10. Osobné údaje a osobnostné práva
  Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
 11. 11. Dane
  Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,97 € nepodliehajú zdaneniu.
 12. 12. Osobitné ustanovenia
  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.