Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka

Oči sú najdôležitejším zmyslom, až 80 % informácií z vonkajšieho prostredia získavame zrakom. Následkom poškodenia jednotlivých častí oka môže byť zníženie zrakovej ostrosti alebo obmedzenie zorného poľa, ktoré vedie k zhoršeniu videnia alebo k strate zraku. Bez jeho dokonalého fungovania môže byť život človeka obmedzený, nie však nemožný.

Hlavnou klientskou skupinou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sú ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím:

 • nevidiaci
 • prakticky nevidiaci
 • slabozrakí
 • osoby s poruchami binokulárneho videnia
 • osoby s kombinovaným postihnutím

Medzi najčastejšie očné ochorenia patria: diabetická retinopatia, katarakta – šedý zákal, vekom podmienená degenerácia makuly, šikmý astigmatizmus, odlúpenie sietnice, glaukóm – zelený zákal, pigmentová retinopatia, hemianopsia.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím bezplatné sociálne služby:

 • základné sociálne poradenstvo
 • špecializované sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • sprievodcovskú a predčitateľskú služba
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • požičiavanie pomôcok.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Vznikla v roku 1990 a svoje služby – špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu – poskytuje klientom vo všetkých krajoch bezplatne už viac ako 30 rokov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je členom medzinárodných organizácií:

Viac o aktivitách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa dočítate na jej web stránke unss.sk.